• 4 سال پیش

  • 195

  • 12:48

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - آلومینیوم در صنعت

صنعتی کار
1
1
0

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - آلومینیوم در صنعت

صنعتی کار
  • 12:48

  • 195

  • 4 سال پیش

توضیحات
سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار

shenoto-ads
shenoto-ads