• 5 سال پیش

  • 59

  • 19:56

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - متالوگرافی

صنعتی کار
2
2
0

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - متالوگرافی

صنعتی کار
  • 19:56

  • 59

  • 5 سال پیش

توضیحات
سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار

shenoto-ads
shenoto-ads