• 5 سال پیش

  • 37

  • 03:32

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - جوشکاری اوربیتال

صنعتی کار
1
1
0

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - جوشکاری اوربیتال

صنعتی کار
  • 03:32

  • 37

  • 5 سال پیش

توضیحات
سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار

shenoto-ads
shenoto-ads