• 5 سال پیش

  • 57

  • 04:52

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - چدن ها

صنعتی کار
1
1
0

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - چدن ها

صنعتی کار
  • 04:52

  • 57

  • 5 سال پیش

توضیحات
سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار

shenoto-ads
shenoto-ads