• 5 سال پیش

  • 33

  • 03:22

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - استانداردهای صنعتی

صنعتی کار
0
0
0

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - استانداردهای صنعتی

صنعتی کار
  • 03:22

  • 33

  • 5 سال پیش

توضیحات
سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار

shenoto-ads
shenoto-ads