سکوت به زبان مادری

وفا وفایی
  37
  میانگین پخش
  846
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده
  • 84

  • 3 سال پیش
  این مجموعه شعر برای سالهای ابتدایی کار من است برای سال 74 الی 77...
  این مجموعه شعر برای سالهای ابتدایی کار من است برای...
  27:28
  • 84

  • 3 سال پیش
  27:28
  چند خط با مداد سیاه اشعار تلخی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  چند خط با مداد سیاه اشعار تلخی از مجموعه سکوت به ز...
  03:11
  • 49

  • 4 سال پیش
  03:11
  چند خط با مداد سیاه اشعار تلخی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  چند خط با مداد سیاه اشعار تلخی از مجموعه سکوت به ز...
  01:02
  • 50

  • 4 سال پیش
  01:02
  چند خط با مداد سیاه اشعار تلخی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  چند خط با مداد سیاه اشعار تلخی از مجموعه سکوت به ز...
  03:03
  • 117

  • 4 سال پیش
  03:03
  چند خط با همه مدادهایم اشعاری با گرایش ملی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  چند خط با همه مدادهایم اشعاری با گرایش ملی از مجمو...
  02:33
  • 23

  • 4 سال پیش
  02:33
  چند خط با همه مدادهایم اشعاری با گرایش ملی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  چند خط با همه مدادهایم اشعاری با گرایش ملی از مجمو...
  02:25
  • 20

  • 4 سال پیش
  02:25
  چند خط با همه مدادهایم اشعاری با گرایش ملی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  چند خط با همه مدادهایم اشعاری با گرایش ملی از مجمو...
  02:07
  • 20

  • 4 سال پیش
  02:07
  چند خط با همه مدادهایم اشعاری با گرایش ملی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  چند خط با همه مدادهایم اشعاری با گرایش ملی از مجمو...
  04:14
  • 18

  • 4 سال پیش
  04:14
  چند خط با همه مدادهایم اشعاری با گرایش ملی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  چند خط با همه مدادهایم اشعاری با گرایش ملی از مجمو...
  03:25
  • 18

  • 4 سال پیش
  03:25
  چند خط با همه مدادهایم اشعاری با گرایش ملی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  چند خط با همه مدادهایم اشعاری با گرایش ملی از مجمو...
  03:09
  • 56

  • 4 سال پیش
  03:09
  چند خط با مداد زرد اشعار اجتماعی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  چند خط با مداد زرد اشعار اجتماعی از مجموعه سکوت ب...
  01:52
  • 25

  • 4 سال پیش
  01:52
  چند خط با مداد زرد اشعار اجتماعی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  چند خط با مداد زرد اشعار اجتماعی از مجموعه سکوت ب...
  01:51
  • 26

  • 4 سال پیش
  01:51
  چند خط با مداد زرد اشعار اجتماعی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  چند خط با مداد زرد اشعار اجتماعی از مجموعه سکوت ب...
  01:24
  • 24

  • 4 سال پیش
  01:24
  چند خط با مداد زرد اشعار اجتماعی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  چند خط با مداد زرد اشعار اجتماعی از مجموعه سکوت ب...
  08:02
  • 57

  • 4 سال پیش
  08:02
  اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری ...
  01:58
  • 18

  • 4 سال پیش
  01:58
  اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری ...
  01:22
  • 15

  • 4 سال پیش
  01:22
  اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری ...
  03:03
  • 20

  • 4 سال پیش
  03:03
  اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری ...
  01:20
  • 18

  • 4 سال پیش
  01:20
  اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری ...
  04:52
  • 25

  • 4 سال پیش
  04:52
  اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری ...
  01:51
  • 34

  • 4 سال پیش
  01:51
  اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی...
  اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری ...
  01:33
  • 49

  • 4 سال پیش
  01:33
  مجموعه شعر مذهبی...
  مجموعه شعر مذهبی
  02:39
  • 29

  • 4 سال پیش
  02:39
  مجموعه شعر مذهبی...
  مجموعه شعر مذهبی
  01:42
  • 51

  • 4 سال پیش
  01:42
  shenoto-ads
  shenoto-ads