• 3 سال پیش

  • 48

  • 01:02

چند خط با مداد سیاه - باران

سکوت به زبان مادری
5
5
0

چند خط با مداد سیاه - باران

سکوت به زبان مادری
  • 01:02

  • 48

  • 3 سال پیش

توضیحات
چند خط با مداد سیاه اشعار تلخی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی

با صدای
وفا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads