• 2 سال پیش

  • 81

  • 27:28

مجموعه شعر 77

سکوت به زبان مادری
1
1
1

مجموعه شعر 77

سکوت به زبان مادری
  • 27:28

  • 81

  • 2 سال پیش

توضیحات
این مجموعه شعر برای سالهای ابتدایی کار من است برای سال 74 الی 77

با صدای
وفا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads