• 3 سال پیش

  • 17

  • 02:25

چند خط با همه مدادهایم - مام میهن

سکوت به زبان مادری
2
2
0

چند خط با همه مدادهایم - مام میهن

سکوت به زبان مادری
  • 02:25

  • 17

  • 3 سال پیش

توضیحات
چند خط با همه مدادهایم اشعاری با گرایش ملی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی

با صدای
وفا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads