• 3 سال پیش

  • 53

  • 08:02

چند خط با مداد زرد - علی کوچیکه

سکوت به زبان مادری
1
1
0

چند خط با مداد زرد - علی کوچیکه

سکوت به زبان مادری
  • 08:02

  • 53

  • 3 سال پیش

توضیحات
چند خط با مداد زرد اشعار اجتماعی از مجموعه سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی

با صدای
وفا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads