• 3 سال پیش

  • 17

  • 01:20

چند خط با مداد گلی - خواب

سکوت به زبان مادری
2
2
0

چند خط با مداد گلی - خواب

سکوت به زبان مادری
  • 01:20

  • 17

  • 3 سال پیش

توضیحات
اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی

با صدای
وفا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads