• 4 سال پیش

  • 25

  • 04:52

چند خط با مداد گلی - پسرک و خورشید

سکوت به زبان مادری
2
2
0

چند خط با مداد گلی - پسرک و خورشید

سکوت به زبان مادری
  • 04:52

  • 25

  • 4 سال پیش

توضیحات
اشعار عاشقانه از مجموعه چند خط سکوت به زبان مادری اثر وفا وفایی

با صدای
وفا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads