• 3 سال پیش

  • 28

  • 02:39

چند خط با مداد سبز - یک دو چهار

سکوت به زبان مادری
5
5
0

چند خط با مداد سبز - یک دو چهار

سکوت به زبان مادری
  • 02:39

  • 28

  • 3 سال پیش

توضیحات
مجموعه شعر مذهبی

با صدای
وفا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads