• 1 سال پیش

  • 1.2K

  • 09:55

قصه‌های شاهنامه؛ داستان رستم و سهراب (2)

قصه‌های شاهنامه
2
توضیحات
این قسمت ادامه داستان رستم و سهراب است. در این بخش مواجهۀ سهراب با گردآفرید و عصبانیت کاووس از رستم را روایت می‌کنم. در این قسمت واژۀ «گَژدَهَم» رو به اشتباه «گَژدُهُم» یا «گژدَهُم» تلفظ کردم که عذرخواهم.

shenoto-ads
shenoto-ads