• 2 سال پیش

  • 100

  • 04:59

حسن عباسی از تکینگی هوش مصنوعی می گوید

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
1
1
0

حسن عباسی از تکینگی هوش مصنوعی می گوید

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 04:59

  • 100

  • 2 سال پیش

توضیحات
هوش مصنوعی چه زمانی بر ما سیطره پیدا می کند؟ مفهوم تکینگی singularity چیست؟ دکتر حسن عباسی رییس اندیشکده یقین و مدرس طرح ریزی استراتژیک را می توان تنها مجری نظریه پردازی با رویکردهای فقه محور نامید.ایشان بیش از دو دهه در زمینه مطالعات تطبیقی دکترینال و قواعد فقهی فعالیت ویژه دارد و توانسته است با پایش و پالایش ساختارهای علم روز و ریشه شناسی قواعد فلسفه علم بعد از نقد وضعیت موجود با تامل در آیات و روایات به بازطراحی ساختار علم بومی بپردازد.

shenoto-ads
shenoto-ads