• 2 سال پیش

  • 23

  • 06:48

فیرحی : کارکرد فقه در نجات حکومت ها

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
0
0
0

فیرحی : کارکرد فقه در نجات حکومت ها

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 06:48

  • 23

  • 2 سال پیش

توضیحات
داود فِیرَحی دانش آموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران و تحصیلات حوزوی تا سطح عالی و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود.یكی از مباحث اصلی در آثار فیرحی فقه سیاسی است. وی در كتاب دو جلدی فقه و سیاست در ایران معاصر می كوشد مساله قانون و ارتباط آن با فقه سیاسی را مورد واكاوی قرار دهد و به نوعی سرنوشت این گفت و گو را در یكصد ساله اخیر بازگو كند. در این گفتار وی به بررسی چرخه حکومت ها در خاورمیانه می پردازد و راه نجات از چرخه های معیوب را دموکراسی سنجیده شده با فقه می داند.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads