• 2 سال پیش

  • 40

  • 04:21

درجستجوی معنای زندگی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
1
1
0

درجستجوی معنای زندگی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 04:21

  • 40

  • 2 سال پیش

توضیحات
دکتر سید محسن فاطمی دانش آموخته دانشگاه هاروارد در رشته روانشناسی و از شاگردان علامه جعفری در مطالعه تطبیقی بین فرهنگ های مختلف به جستجوی معنای زندگی در ظرف زمان می پردازد و توجه به وجه استعلایی زندگی را بسیار مهم می شمارد.

shenoto-ads
shenoto-ads