• 2 سال پیش

  • 25

  • 03:32

سبک زندگی هشیارانه به روایت سیدمحسن فاطمی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
2
2
0

سبک زندگی هشیارانه به روایت سیدمحسن فاطمی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 03:32

  • 25

  • 2 سال پیش

توضیحات
دکتر سیدمحسن فاطمی، تحصیل کرده روانشناسی از دانشگاه هاروارد، در تبیین سبک زندگی دینی به هشیاری و در لحظه بودن یک انسان دینی می پردازد و حیات سرزنده فرد را در انتخاب گری هشیارانه او می داند و تصریح می کند، مناسک و لوازم اعتقادی شیعه، انسان را دقیقا در همین مسیر قرار خواهد داد.

shenoto-ads
shenoto-ads