• 2 سال پیش

  • 14

  • 03:00

سبک زندگی دینی به روایت سیدمحسن فاطمی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
1
1
0

سبک زندگی دینی به روایت سیدمحسن فاطمی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 03:00

  • 14

  • 2 سال پیش

توضیحات
در سبک زندگی دینی از هستی های محسوس فراتر می رویم و در همه لحظه های زندگی، خود را در پناه خدایی می یابیم که قادر مطلق است. بنابراین در این سبک زندگی، هیچوقت تنها نیستیم و افسردگی معنایی ندارد.

shenoto-ads
shenoto-ads