• 2 سال پیش

  • 19

  • 02:59

سبک زندگی غیر دینی در خانواده به روایت سیدمحسن فاطمی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
0
0
0

سبک زندگی غیر دینی در خانواده به روایت سیدمحسن فاطمی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 02:59

  • 19

  • 2 سال پیش

توضیحات
دکتر سیدمحسن فاطمی، تحصیل کرده روانشناسی در دانشگاه هاروارد، به تبیین سبک زندگی غیر دینی در خانواده از منظر روانشناسی می پردازد و سه رفتار غیر دینی «تحقیر کردن» ، «لقب دادن و برچسب زدن» و «استهزا» را مانع از اتصالات هیجانی در خانواده می داند.

shenoto-ads
shenoto-ads