• 2 سال پیش

  • 42

  • 08:00

حسن عباسی از هوش مصنوعی و مخاطرات اجتماعی آن می‌گوید

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
0
0
0

حسن عباسی از هوش مصنوعی و مخاطرات اجتماعی آن می‌گوید

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 08:00

  • 42

  • 2 سال پیش

توضیحات
دکتر حسن عباسی رییس اندیشکده یقین و مدرس طرح ریزی استراتژیک را می توان تنها مجری نظریه پردازی با رویکردهای فقه محور نامید.ایشان بیش از دو دهه در زمینه مطالعات تطبیقی دکترینال و قواعد فقهی فعالیت ویژه دارد و توانسته است با پایش و پالایش ساختارهای علم روز و ریشه شناسی قواعد فلسفه علم بعد از نقد وضعیت موجود با تامل در آیات و روایات به بازطراحی ساختار علم بومی بپردازد. ایشان در سخن گفته فوق به آینده شناسی هوش مصنوعی و مخاطرات اجتماعی آینده بپردازد.

shenoto-ads
shenoto-ads