• 2 سال پیش

  • 15

  • 03:59

رویارویی شهید بهشتی با غرب

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
1
1
0

رویارویی شهید بهشتی با غرب

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 03:59

  • 15

  • 2 سال پیش

توضیحات
استاداصغرطاهرزاده، سال‌ها به تدریس معارف اسلامی برای اقشار مختلف مردم اشتغال داشته است و از آثار او : معرفت النفس و الحشر، از برهان تا عرفان، علل تزلزل تمدن غرب، آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین، گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی و غیره را می توان نام برد. وی به مقایسه مواجه و برخورد شهید بهشتی و مجتهدشبستری با غرب می پردازد و بهره مندی از حکمت اسلامی را مایه بهرمندی از خردبشری می داند در حالیکه این که هویت مشخص خودمان را از دست ندهیم.

shenoto-ads
shenoto-ads