• 1 سال پیش

  • 49

  • 54:31

کارآمدی جمهوری اسلامی

کانون اندیشه جوان
0
0
0

کارآمدی جمهوری اسلامی

کانون اندیشه جوان
  • 54:31

  • 49

  • 1 سال پیش

توضیحات
انقلاب اسلامی، اراده ای عمومی در کنار زدن فرهنگ حاکم در دوره پهلوی و بازگردانی فرهنگ و هویت اصیل ایرانی بود. جمهوری اسلامی، در این مسیر و در نیل به قله های پیشرفت همواره با فراز و نشیب و چالش هایی روبرو بوده است. کارآمدی نظام موضوعی است که در این حوزه، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نمایندگان تشکل های دانشجویی در اینباره به گفتگو نشسته اند.

shenoto-ads
shenoto-ads