• 9 ماه پیش

  • 46

  • 01:00:05
استمرار نقش اجتماعی زنان در جامعه

استمرار نقش اجتماعی زنان در جامعه

کانون اندیشه جوان
0
استمرار نقش اجتماعی زنان در جامعه
  • 01:00:05

  • 46

  • 9 ماه پیش

استمرار نقش اجتماعی زنان در جامعه

کانون اندیشه جوان
0

توضیحات
تفاوت دیدگاه ها در جامعه ی ما، موجب به چالش کشیده شدن وظایف و مسئولیت های زن ایرانی شده است. با توجه به جنس زن و روحیات زنانه اش، چه رسالتی در قبال جامعه باید داشته باشد؟

با صدای
تینا حاج محمدی
فهیمه شریفیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads