• 1 سال پیش

  • 47

  • 01:00:05

استمرار نقش اجتماعی زنان در جامعه

کانون اندیشه جوان
0
0
0

استمرار نقش اجتماعی زنان در جامعه

کانون اندیشه جوان
  • 01:00:05

  • 47

  • 1 سال پیش

توضیحات
تفاوت دیدگاه ها در جامعه ی ما، موجب به چالش کشیده شدن وظایف و مسئولیت های زن ایرانی شده است. با توجه به جنس زن و روحیات زنانه اش، چه رسالتی در قبال جامعه باید داشته باشد؟

با صدای
تینا حاج محمدی
فهیمه شریفیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads