• 1 سال پیش

  • 63

  • 05:01
ستیز با زنانگی

ستیز با زنانگی

کانون اندیشه جوان
1
ستیز با زنانگی
1
1

ستیز با زنانگی

کانون اندیشه جوان
  • 05:01

  • 63

  • 1 سال پیش

توضیحات
انسان در جریان اجتماع‌پذیری، ارزشهایی را از جامعه می‌گیرد، آنها را درونی می‌کند و با تأثیرپذیری از آنها، مطابق آن مدل فرهنگ غالب، عمل می‌کند. جنس با ظرافت زن تا جایی لطیف می ماند که از جایگاه ارزشی خویش فاصله نگیرد و آمیخته با هویت های بیرونی نگردد. آنجایی که هویت او دستخوش تغییر شد و مردانگی و روحیات زن ستیزانه بر او غلبه کرد، جامعه با بحران عمیقی پیش رو شد.

با صدای
سید عباس نقوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads