• 2 سال پیش

  • 61

  • 04:11
  • 04:11

  • 61

  • 2 سال پیش

توضیحات
هر چیزی که ارزش باشد و نمادی از هویت انسانی در آن بروز پیدا کند، گرانبهاست. رمز سعادت واقعی و موفقیت در زندگی خانوادگی و اجتماعی نیز در گرو رعایت ارزش هاست. حجاب، نماد اصالت و ارزشمداری در جامعه می باشد و نقش محسوسی در تحکیم خانواده و سلامت اجتماع ایفا می کند.

با صدای
علیرضا آقایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads