• 2 سال پیش

  • 60

  • 58:58

کاربردی سازی علوم انسانی

کانون اندیشه جوان
0
0
0

کاربردی سازی علوم انسانی

کانون اندیشه جوان
  • 58:58

  • 60

  • 2 سال پیش

توضیحات
علوم انسانی در راستای توصیف وضع جدید و پاسخ به بحران‌های ناشی از انقلاب صنعتی و تکنولوژی و صنعت اروپایی تکوین و گسترش یافت. در نتیجه از همان ابتدای پیدایی علوم انسانی، این علوم با صنعت و تکنولوژی پیوند وثیقی داشت و همواره در تلازم با یکدیگر پیش رفتند. اما در ایران، علوم انسانی راهی متفاوت با راه غرب مدرن را طی کرد. تکنولوژی و صنعت مدرن در وضعیتی وارد ایران شد که سیر طبیعی اروپای مدرن را طی نکرده بود؛ ایرانیان از جهت فکری همچنان در دوره سنت می‌اندیشیدند و نگاه نوینی به عالم هستی پیدا نکرده بودند. پس از مدتی، روشنفکران ایرانی برای تبلیغ و ترویج نظامات سیاسی و اقتصادی غربی، به ترجمه کتب اروپاییان در حوزه سیاست و اقتصاد پرداختند و سنگ بنای علوم انسانی را در ایران گذاشتند. علوم انسانی در ایران مشکلات بیشتری نسبت به تکنولوژی و صنعت داشت. علوم انسانی نه تنها با ذهنیت و نگاه ایرانیان به جهان و طبیعت هماهنگی نداشت؛ بلکه در پیوند و تلازم با تکنولوژی و فناوری غربی نیز وارد ایران نشد.

با صدای
سید جواد میری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads