• 10 ماه پیش

  • 51

  • 04:28
توهم رهایی
  • 04:28

  • 51

  • 10 ماه پیش
1

توضیحات
عده ای از زنان به دنبال رهایی از برخی قیود و برابری با مردان می باشند؟ آیا می توان گفت فمینیسم راه حل مناسبی برای رهایی از این زندان ساختگی بوده است؟ موج آرام در این باره چه می گوید؟

با صدای
علیرضا آقایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads