• 1 سال پیش

  • 61

  • 04:38

ماجرای انقلاب ها

کانون اندیشه جوان
1
1
0

ماجرای انقلاب ها

کانون اندیشه جوان
  • 04:38

  • 61

  • 1 سال پیش

توضیحات
تاریخ، دربرگیرنده ی جریان ها و نهضت های گوناگون با اهدافی مشخص و بعضا متفاوت است؛ جریاناتی که حد و مرز جغرافیایی نمی شناسند و همه را با خود درگیر کرده اند. اما آیا همه ی آنها پایدار و پابرجا باقی مانده اند؟

با صدای
علیرضا آقایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads