• 2 سال پیش

  • 150

  • 07:57

پادکست شماره 147: اهمیت مصرف استارتر در گوساله شیرخوار

رادیو آگرین تک
0
توضیحات
مصرف استارتر عامل بسیار مهمی در مرحله شیرخوارگی گوساله ها است. استارتر نه تنها مواد مغذی ضروری برای رشد را تأمین می کند، بلکه رشد شکمبه و پاپیلای شکمبه را نیز تحریک می کند. برای ارزیابی این موضوع، اثرات دو نوع استراتژی تغذیه ای در رشد اپیتلیوم شکمبه گوساله های هلشتاین در طی 6 هفته اول زندگی ارزیابی گردید. در این ازمایش یک گروه منحصرا با جایگزین شیر حاوی 22% پروتئین و 21.5% چربی تغذیه شدند و گروه دیگر همان جایگزین شیر را همراه با یک استارتر بافت دار حاوی 25.5% پروتئین تغذیه کرد. هر دو جیره انرژی و پروتئین یکسانی را تأمین می كردند. برای حفظ سطح یکسان انرژی و پروتئین، محققان جیره را با استارتر به صورت هفتگی تنظیم کردند و سهم جایگزین شیر را کاهش دادند.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads