• 2 سال پیش

  • 149

  • 07:57

پادکست شماره 144: استفاده از باگاس در تغذیه دام

رادیو آگرین تک
4
4
4

پادکست شماره 144: استفاده از باگاس در تغذیه دام

رادیو آگرین تک
  • 07:57

  • 149

  • 2 سال پیش

توضیحات
تامین فیبر کافی برای نشخوارکنندگان به منظور حفظ سلامت شکمبه، چربی شیر، و عملکرد دام ضروری است. دو منبع اصلی علوفه در کل دنیا شامل یونجه و سیلوی ذرت می باشد، بطوریکه این منابع علوفه ای بسیار خوش خوراک بوده و قابلیت هضم بالایی دارند. همچنین کاه گندم و جو به عنوان پسماند تولید گندم و جو در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده می¬شوند. ولیکن تحت شرایط خاصی مانند کمبود آب، تامین این منابع علوفه ای سخت می¬شود و دامدارها برای تامین فیبر کافی در تغذیه دام¬های خود دچار مشکل می¬شوند. همچنین کمبود، باعث افزایش قیمت این اقلام خوراکی و افزایش هزینه دامدار می¬شود. در این شرایط، استفاده از پسماندهای کشاورزی و کارخانجات که بتوانند تا حدی جایگزین منابع علوفه ای شوند هم باعث کاهش قیمت جیره و هم باعث تامین فیبر کافی برای دام می¬شود.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads