• 2 سال پیش

  • 139

  • 08:47

پادکست شماره 143: بهبود چربی شیر

رادیو آگرین تک
4
4
4

پادکست شماره 143: بهبود چربی شیر

رادیو آگرین تک
  • 08:47

  • 139

  • 2 سال پیش

توضیحات
تولید چربی بر قیمت شیر فروشی از گاوداری بدون توجه به کارخانه خریدار تأثیر می گذارد. دو مولفه درصد چربی و همچنین میزان تولید شیر، تولید چربی شیر را تعیین می کنند. با افزایش درصد چربی با حجم ثابت شیر، تولید چربی افزایش می یابد که باعث افزایش قیمت پرداختی برای شیر می شود. با وجود سیستم های پرداخت شیر، به حداکثر رساندن درصد چربی یکی از راه های افزایش درآمد گاودار است. قطعه دیگر این معما این است که با به حداکثر رساندن کارایی تولید چربی، کارایی پروتئین شیر نیز به حداکثر می رسد و در نتیجه درآمد بیشتری ایجاد می کند. از طریق درک بهتر عواملی که بر تولید چربی شیر تأثیر می گذارند، بهتر می توان پیش بینی کرد که چگونه شیوه های اصلاح مدیریت و تغذیه می توانند بر درصد و تولید چربی شیر و در نهایت قیمت پرداخت شیر تأثیر بگذارند.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads