• 2 سال پیش

  • 127

  • 08:10

پادکست شماره 138: تاثیر تغییرات نمره بدنی بر نرخ آبستنی

رادیو آگرین تک
0
0
1

پادکست شماره 138: تاثیر تغییرات نمره بدنی بر نرخ آبستنی

رادیو آگرین تک
  • 08:10

  • 127

  • 2 سال پیش

توضیحات
در بیشتر از دو دهه گذشته، انقلاب در تولیدمثل گاوهای شیری اتفاق افتاده است. گسترش برنامه های تولیدمثلی و سازگاری انها با صنعت گاو شیری در دهه های گذشته باعث این انقلاب شده است. اگرچه عملکرد تولیدمثلی می تواند به شدت بین گله ها که دقیقا از یک برنامه تولیدمثلی استفاده می کنند، متفاوت باشد. پس با اینکه تنوع بین گله ها در اجرای پروتوکل های تولیدمثلی یک مسئله است، اما این موضوع نمی تواند تمام این تنوع را توضیح دهد. در سال 1992،Jack Britt گاوها را براساس نمره بدنی به دو گروه تقسیم کرد: گاوها با نمره بدنی بالا در زمان زایش که به شدت نمره بدنی را در 5 هفته اول بعد از زایش از دست دادند، و گاوها با نمره بدنی پایین در زمان زایش که نمره بدنی را در 5 هفته اول حفظ کردند.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads