• 6 سال پیش

  • 23

  • 23:32

فناوری اطلاعات بیمه مرکزی(گفتگو با مهندس قاسم نعمتی)

دولت الکترونیک
4
4
0

فناوری اطلاعات بیمه مرکزی(گفتگو با مهندس قاسم نعمتی)

دولت الکترونیک
  • 23:32

  • 23

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگو و مصاحبه با مهندس قاسم نعمتی مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی در این گفتگو خواهید شنید: قرار گرفتن سازمان بیمه مرکزی در بین 18 سازمان برتر تهیه ی یک سیستم مکانیزه ی جامع برای بیمه مرکزی اهداف و اقدامات بیمه مرکزی پی گیری از صحت بیمه نامه ها طراحی چهارچوبی برای جلو گیری از خطا های انسانی شروع پروژه ها ی بیمه مرکزی و مدت زمانی که طول کشید تا به سرانجام برسد

shenoto-ads
shenoto-ads