• 7 سال پیش

  • 21

  • 15:06

سازمان نظام دامپزشکی(گفتگو با علی عبدله پور)

دولت الکترونیک
0
0
0

سازمان نظام دامپزشکی(گفتگو با علی عبدله پور)

دولت الکترونیک
  • 15:06

  • 21

  • 7 سال پیش

توضیحات
گفتگو و مصاحبه با مهندس علی عبدله پور کارشناس فناوری اطلاعات سازمان نظام دامپزشکی در این گفتگو پرداخته میشود به: قرار گرفتن سازمان نظام دامپزشکی در بین 18 سازمانی که از نظر الکترونیکی شدن در رتبه ی مورد نظر قرار گرفته است توضیح مهندس عبدله پور درباره الکترونیکی شدن و تسریع در روند سازمان اپلیکیشن سازمان نظام دامپزشکی اقداماتی که قبل از آمدن مهندس عبدله پور صورت گرفته بود و اقداماتی که بعد از حضورشان انجام شد تغییرات ملموس در سازمان نظام دامپزشکی

shenoto-ads
shenoto-ads