• 7 سال پیش

  • 83

  • 28:36

روند توسعه الکترونیک (گفتگو با امید پورتحویلدار)

دولت الکترونیک
15
15
2

روند توسعه الکترونیک (گفتگو با امید پورتحویلدار)

دولت الکترونیک
  • 28:36

  • 83

  • 7 سال پیش

توضیحات
در این پادکست به سراغ آقای مهندس امیر پورتحویلدار مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی کشور رفته ایم و تغییرات ملموس توسعه دولت الکترونیک را در چند سال اخیر در این سازمان بررسی کرده ایم.

shenoto-ads
shenoto-ads