• 6 سال پیش

  • 16

  • 22:48

یک تیر و سه نشان!

کنفرانس سار
6
6
0

یک تیر و سه نشان!

کنفرانس سار
  • 22:48

  • 16

  • 6 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار تابستان - آذر صداقتی، فعال محیط زیست و مدیرموسسه نجوای زمین در رابطه با دو موضوع حفاظت و انقراض صحبت می کند و از ایجاد درامدی می گوید که برای حفاظت از گونه ای خرس سیاه و همچنین احیای صنایع دستی در منطقه ای خاص انجام گرفته است.

shenoto-ads
shenoto-ads