• 2 سال پیش

  • 16

  • 20:35

چهل و شش- نگاهی به پایان همه گیری

بیومکاترونیک
0
0
0

چهل و شش- نگاهی به پایان همه گیری

بیومکاترونیک
  • 20:35

  • 16

  • 2 سال پیش

توضیحات
این پادکست در مورد برخی تحوالت زندگی ما در دوره کرونا است که تالش شده تا تمام جوانب از جمله تحوالت استفاده از اینترنت و کار از خانه، برخی نوآوریها و تغییر سرگرمی افراد در دروه همه گیری ویروس کرونا را پوشش دهد.

با صدای
مهندس مسعود حشمتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads