• 3 سال پیش

  • 37

  • 25:29

چهل و پنج- تاثیر نقاشی بر عملکرد ذهنی کودکان

بیومکاترونیک
3
3
1

چهل و پنج- تاثیر نقاشی بر عملکرد ذهنی کودکان

بیومکاترونیک
  • 25:29

  • 37

  • 3 سال پیش

توضیحات
روانشناسان معتقدند که دوران کودکی جزو مهم ترین های سالها در شکل گیری شخصیت انسان محسوب می شود. اگر در این سال ها هنر به خوبی به کودک آموزش داده شود، میتوان انتظار داشت که هنر در شخصیت و ذهن کودک بسیار تاثیرگذار است. هنر این امکان رو به کودک میدهد تا به تجربه هایی دست پیدا کند که هیچ منبع دیگری توانایی تولید این تجربه ها را ندارد. در بین فعالیت های کودک ، نقاشی بسیار مهم است زیرا تماما از درون کودک سرچشمه می گیرد . والدین و معلمان نباید از روی ناآگاهی با دخالت در کار کودک و با آموزش و یا تصحیح نقاشی او، این روند تخلیه روانی را تخریب کنند.

با صدای
مهندس پریسا سلوکی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads