• 3 سال پیش

  • 34

  • 40:19

چهل و چهار - چگونه می نویسیم؟

بیومکاترونیک
0
0
0

چهل و چهار - چگونه می نویسیم؟

بیومکاترونیک
  • 40:19

  • 34

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت از پادکست به کترل نوشتار پرداختیم ابتدا روش های مختلف نوشتار توسط ذهن را بررسی کریدم سپس به بررسی اختالالت نوشتاری می پردازیم و در اخر به قسمت های کنترل کننده نوشتار در مغز می پردازیم .

با صدای
مهندی مسیح لطفعلی زاده
مهندس مسیح لطفعلی زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads