• 3 سال پیش

  • 36

  • 17:13

جایگزین حیوان آزمایشگاهی در تحقیقات آینده پزشکی

آینده پزشکی
0
0
0

جایگزین حیوان آزمایشگاهی در تحقیقات آینده پزشکی

آینده پزشکی
  • 17:13

  • 36

  • 3 سال پیش

توضیحات
در عصر NBIC و زمانیکه از پزشکی فردگرایانه صحبت میکنیم اصرار برانجام آزمایش روی حیوان آزمایشگاهی کمی عجیب نیست؟

با صدای
مصطفی حاجی ملاحسینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads