• 3 سال پیش

  • 37

  • 48:18

واکسن منهای سیاست

آینده پزشکی
0
0
0

واکسن منهای سیاست

آینده پزشکی
  • 48:18

  • 37

  • 3 سال پیش

توضیحات
آیا بدون دسترسی عموم جهانیان به واکسن ضد کرونا ما به دوران قبل از پاندمی بازخواهیم گشت؟

با صدای
مصطفی حاجی ملا حسینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads