• 3 سال پیش

  • 15

  • 32:58

بیست و یک- توانبخشی حرکتی

بیومکاترونیک
0
0
0

بیست و یک- توانبخشی حرکتی

بیومکاترونیک
  • 32:58

  • 15

  • 3 سال پیش

توضیحات
توانبخشی با تمرکز به بازتوانی فرد به افزایش کیفیت زندگی فرد می¬پردازد. در واقع توانبخشی از علوم پزشکی، علوم اعصاب، روانشناسی و علوم اجتماعی و… کمک می¬گیرد.گفت فلسفه توانبخشی یعنی امید بخشیدن و آماده کردن فرد ناتوان (معلول) به زندگی در جامعه از یکسو، و آماده سازی جامعه برای پذیرش وی به عنوان یک شهروند از سوی دیگر می باشد. توانبخشی یک نمونه کامل از کار گروهی است. تمام افراد تیم باهم فعالیت می¬کنند و هدف مشترک و واحدی را دنبال می¬نمایند. اما باید در نظر داشت که تمام اقدامات توانبخشی ممکن است در یک زمان واحد انجام نشود. بلکه به مقتضای حال بیمار، در موقعیت¬های مختلف زمانی انجام گیرد.در نهایت می¬توانیم¬ بگوییم توان¬درمان یک مجموعه تیمی برای تحقق معنای واقعی توانبخشی و درمان است

با صدای
مهندس سودابه بندعلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads