• 3 سال پیش

  • 7

  • 22:17

سیزده- منشأ حرکت

بیومکاترونیک
0
0
0

سیزده- منشأ حرکت

بیومکاترونیک
  • 22:17

  • 7

  • 3 سال پیش

توضیحات
حرکت از دیدگاه بیولوژیکی فرایندی است که انسان ها و موجودات با کمک مغز و شناخت برای فعال کردن و هماهنگ کردن عضلات برای اجرای یک مهارت حرکتی استغاده میکنند. تشکیلات مغزی سیستم عصبی مرکزی، فعالیت‌های سیستم نخاعی را کنترل می‌کنند. البته سیستم نخاعی نیز از طریق ارسال پیام‌های حسی بی‌شماری که از محیط دریافت می‌کند، ساختارهای مغز را جهت انجام حرکت تحت تأثیر قرارمی‌دهد. آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی حرکت، درک بهتری از نحوه چگونگی ایجاد حرکات رابه ما می‌دهد.

shenoto-ads
shenoto-ads