• 3 سال پیش

  • 18

  • 16:59

هشت- خواندن ذهن با عینک واقعیت افزوده

بیومکاترونیک
1
1
1

هشت- خواندن ذهن با عینک واقعیت افزوده

بیومکاترونیک
  • 16:59

  • 18

  • 3 سال پیش

توضیحات
برای مطالعه توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://wp.kntu.ac.ir/delrobaei/BiomechatronicSystems.html

با صدای
مهندس حدیث ایمانی پور

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads