• 3 سال پیش

  • 301

  • 00:00

هزینه فرصت های از دست رفته

سفر زندگی
0
0
0

هزینه فرصت های از دست رفته

سفر زندگی
  • 00:00

  • 301

  • 3 سال پیش

توضیحات
وقتی کسی در یک مجلس ترحیم به شما خرما یا یک خوراکی تعارف می کند معمولا چند تا برمی دارید؟ اگر بیش از یکی برمی دارید این آپلود کوتاه را گوش کنید.

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads