• 3 سال پیش

  • 252

  • 00:00

تماس تلفنی و چند نکته

سفر زندگی
0
0
0

تماس تلفنی و چند نکته

سفر زندگی
  • 00:00

  • 252

  • 3 سال پیش

توضیحات
هر کاری برای خودش نیازمند یک فرهنگ است. ارتباط تلفنی که شاید در شبانه روز به دفعات برای هر کدام از ما میسر می شود هم فرهنگ خاص خود را دارد. اغلب هم معتقدیم در این زمینه همه چیز را می دانیم. اما گاهی نیازمند یادآوری هستیم. در این آپلود به چند نمونه ساده اشاره شده است.

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads