• 3 سال پیش

  • 254

  • 00:00

مدال لبخند

سفر زندگی
0
0
0

مدال لبخند

سفر زندگی
  • 00:00

  • 254

  • 3 سال پیش

توضیحات
گاهی یک قهرمان ورزشی حرکتی انجام می دهد که از نظر انسانی بیشتر از مدالی که کسب کرده در ذهن افراد ماندگار می شود.

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads