• 3 سال پیش

  • 288

  • 04:32

قصابی و معادلات ریاضی

سفر زندگی
1
1
0

قصابی و معادلات ریاضی

سفر زندگی
  • 04:32

  • 288

  • 3 سال پیش

توضیحات
اگر قرار بر یاد گرفتن باشد از روی کاغذ پیچیده شده دور گوشت هم میتوان آموخت.

shenoto-ads
shenoto-ads