• 4 سال پیش

  • 297

  • 04:32

قصابی و معادلات ریاضی

سفر زندگی
1
توضیحات
اگر قرار بر یاد گرفتن باشد از روی کاغذ پیچیده شده دور گوشت هم میتوان آموخت.

shenoto-ads
shenoto-ads