• 4 سال پیش

  • 267

  • 06:45

خیابان شمالی پارک شهر تهران

سفر زندگی
1
1
0

خیابان شمالی پارک شهر تهران

سفر زندگی
  • 06:45

  • 267

  • 4 سال پیش

توضیحات
هر خیابانی اسمی دارد و پشت هر اسمی، گاه یک دنیا حرف پنهان است. گاهی در یک گفت و گو اطلاعاتی از یک فرد به دست ما می رسد که نگاه ما را نسبت به افراد گسترش می دهد.

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads